2017-09-25

عقیق یمانی (Sardonyx)

عقیق یمانی بهترین عقیق از نظر رنگ : سرخ وزرد و سفید – فرمول شیمیایی:    SiO2 سنگی سیلیسی و نوعی از در کوهی است که بیشتر از […]