سنگ عباس آباد

2017-11-21

سنگ تراورتن

سنگ تراروتن سنگ تراورتن  محصول چشمه هاي آهک ساز قديمي هستند که از بين آنها تراورتن هاي سفيد که رگه هاي رنگي و تخلخل يکنواخت تري داشته […]