راه هاي اتصال سنگ تراورتن پلاك بر روي نما

پولیش سنگ تراورتن
2018-06-13
تراورتن
2018-06-30

راه هاي اتصال سنگ تراورتن  بر روي نما

با توجه به عدم چسبندگي كامل سنگ و دوغاب پشت آن به خاطر سطح صاف پشت سنگهاي پلاك اين امكان
وجود دارد كه پس از گذشـــت چندين مدت پس از اجراي ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محيط از منافذ
موجود سـطح سـنگ و بندهاي مابين آنها و با يخ زدن آب در آن سـنگ ها در جاي خود به اصـطلاح لق شـده
وپس از مدتي در رفته و از محل خود به بيرون بيافتند.

روشهاي اتصال و محكم كردن سنگ تراورتن پلاك بر روي نما

سنگ تراورتن  جز مواد و عناصري كه اجزا اصلي مصالح ساختمان را تشكيل مي دهد . سنگ در ساختمان به صورت هاي
مختلف مورد ا ستفاده قرار ميگيرد, براي اجراي سنگ  در نماي ساختمان عمدتا سنگ به ضخامت مورد نظر از
٥,١ تا ٥,٢ سانت وگاهي مواقع بضخامت بيشتر از ٥,٢ ويا كمتر از ٥,١ سانت بنا به مورد استفاده در كارگاه هاي
سـنگبري بريدهو سـطح نماي آن در اكثر موارد صـيقل داده شـده ودر ابعاد وعرضـهاي معمولا ٢٠ تا ٤٠ سـانتي
متربرش داده كه جهت استفاده به نام سنگ پلاك وارد كارگاه ميگردد.

نحوه اجراي سنگ پلاك در ديوار

نحوه اجرا بدين صورت مي با شد كه ابتدا سنگ در اندازه مورد نظر بتو سط قلابي از ميلگرد معمولا نمره ٦ كه به
حالت نيم دايره خم داده شده در محل خود به صورت شاقول وتراز قرار گرفته و سپس فاصله بين سنگ وديوار
كه حداقل ٢ سانت وحداكثر ٣ سانت بايد باشدبه وسيله دوغاب ماسه وسيمان بعيار سيمان ٤٠٠ كيلوگرم در متر
مكعب پر ميگردد. كه با خ شك شدن دوغاب و ايجاد چ سبندگي بين سنگ و دوغاب وديوار, سنگ در محل
خود ثابت قرار ميگيردوبه همين ترتيب سنگهاي پلاك رگ به رگ روي هم قرار ميگيرند.
ولي با توجه به عدم چ سبندگي كامل سنگ تراورتن ودوغاب پ شت آن به خاطر سطح صاف پ شت سنگهاي پلاك اين
امكان وجود دارد كه پس از گذشـــت چندين مدت پس از اجراي ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محيط از
منافذ موجود ســطح ســنگ تراورتن و بندهاي مابين آنها و با يخ زدن آب در آن ســنگ ها در جاي خود به اصــطلاح لق
شده وپس از مدتي در رفته و از محل خود به بيرون بيافتند كه اين امر ممكن ا ست بر اثر سقوط سنگ از ارتفاع
ايجاد خسارات مالي وجاني بوجود آورد.
به همين خاطر جهت جلوگيري از اين عارضه تمهيداتي در سنگ كاري در نظر ميگيرند كه به قرار زيرمي باشد.

الف- اسكوپ مهار سنگ بوسيله سيم گالوانيزه

در اين روش قبل از اجراي سنگ پلاك شياري در دو لبه سنگ (روبروي هم)به و سيله د ستگاه فرز ايجاد مي
نمايندو پس از آن سيم گالوانيزه به قطر معمولا ١ ميليمتر را به صورت ضربدري و محكم به نحوي كه سيم شل
نباشد از شيارهاي مذكور رد كرده و دو انتهاي آنرا به هم ميبندند. وبراي اينكه هنگام دوغاب ريزي سيم به پشت
سنگ نچسبد تكه سنگ كوچكي به ضخامت ١ تا ٢ سانت را زير سيم قرار داده و فاصله ايجاد شده باعث قرار
گرفتن سيم درون دوغاب شده وبدين صورت گيرداري بين سنگ پلاك و دوغاب به صورت كامل به وجود
مي آيد.بايد توجه نمود كه سيم مورد استفاده حتما از جنس ضد زنگ باشد تا مرور زمان نپوسيده واز بين نرود.

ب-مهار سنگ بوسيله چنگك اسكوپ

در اينجا از قلابي كوچك كه از جنس فولاد ضد زنگ ميباشد استفاده مينمائيم كه به آن چنگك اسكوپ ميگو
يند.
اين روش بدين صورت مي باشد كه شياري در دو لبه بالا و پائين سنگ پلاك ايجادنموده و پس از استقرار سنگ
در محل مورد نظر خود به هنگام دوغاب ريزي چنگك ا سكوپ را در شيار سنگ به طريقه ن شان داده شده در
دتايل ٢ قرار داده و دوغاب ريزي را انجام ميدهيم و در رگ بعدي ناخن خم شده به سمت بالاي چنگك را در
شيار پائين سنگ قرار داده و بدين صورت گيرداري سنگ پلاك در محل خود كامل ميشود.
د- مهار سنگ توسط چسباندن تكه سنگ به پشت سنگ پلاك
اين روش كه ب سيار آ سان و كم هزينه ميبا شد در موارد نادري ا ستفاده مي شود ولي در صورت عدم د ستر سي به
ســيم اســكوپ و يا چنگك با اين روش ميتوان گيرداري ســنگ رابه نحو قابل قبولي ايجاد نمود.در اين روش با
چسباندن چند تكه سنگ به پشت سنگ تراورتن پلاك بوسيله چسب سنگ گيرداري بين سنگ پلاك ودوغاب به نحو
خوبي ايجاد ميگردد. تكه ســـنگها ميتوانند در ابعاد حدودي ٤ ســـانتي متر وبه ضـــخامت خود ســـنگ پلاك
باشد(ميتوان از خرده هاي خود سنگ پلاك استفاده نمود).ولي در كل ضخامت تكه سنگها نبايد مانع از شاقولي
يا تراز كردن سنگ پلاك گردد.

ج- مهار سنگ پلاك بوسيله پيچ ورول پلاك

اين روش پس از اجراي سـنگ كاري انجام ميگرددوبدين صـورت ميباشـد كه به وسـيله دسـتگاه دريل در چند
نقطه سنگ پلاك سوراخي در آن ايجاد ميگرددوسپس با جاگذاري رولپلاك در سوراخ سنگ وديوار, سنگ
با ب ستن پيچ به ديوارپ شت آن مهار ميگرددوجهت تثبيت بهتر سنگ از وا شر نيزا ستفاده مي شود.ونيزبايد توجه
داشت كه پيچ و واشر مورد استفاده از نوع ضد زنگ استفاده گردد تا از پوسيدگي آن در مرور زمان جلوگيري
شود.
سنگ تراورتن جزمواد و عناصري كه اجزا ا صلي م صالح ساختمان را تشكيل مي دهد . سنگ در ساختمان به صورتهاي
مختلف مورد ا ستفاده قرار ميگيرد, براي اجراي سنگ در نماي ساختمان عمدتا سنگ به ضخامت مورد نظر از
٥,١ تا ٥,٢ سانت وگاهي مواقع بضخامت بيشتر از ٥,٢ ويا كمتر از ٥,١ سانت بنا به مورد استفاده در كارگا ههاي
سـنگبري بريدهو سـطح نماي آن در اكثر موارد صـيقل داده شـده ودر ابعاد وعرضـهاي معمولا ٢٠ تا ٤٠ سـانتي
متربرش داده كه جهت استفاده به نام سنگ پلاك وارد كارگاه ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید