بررسی سنگ در ساختمان

تراورتن و نما
2018-05-26
پولیش سنگ تراورتن
2018-06-13

بررسی سنگ تراورتن

مقدمه

در این مقاله قصد داریم کلیه کاربرد ها و ویژگی های یک سنگ ساختمانی را برشمریم. با ما همراه باشید.

معرفی

سنگ یک ماده طبیعی است که از معادن استخراج می شود و در ساخت و ساز کاربرد دارد. از دوران پیش از تاریخ سنگ برای
ساخت اجزای مختلف ساختمان ها مانند پیها، دیوارها، درگاه ها، کف ها، سقف ها و … استفاده می شده است.

کاربرد

این ماده برای ساخت پل ها، سدها و …کاربرد داشته است.سنگ تراورتن سنگ هایی که برای ساخت و سازهها استفاده می شوند به نام سنگهای ساختمانی شناخته می شوند.

سنگ ها بهتدریج کاربری خود به عنوان مصالح ساختمانی را به دلایل زیر از دست می دهند:

 

1 .ساختمان های مهم امروزی از فوالد و بتن مسلح ساخته می شوند، زیرا این مصالح سبکتر، قویتر و بادوامتر هستند.

2 .مقاومت سازههای ساخته شده از سنگ را نمیتوان به صورت منطقی و مانند ساختمانهای ساخته شده از فوالد و بتن
مسلح تحلیل کرد.سنگ تراورتن

3 .امروزه مصالح مناسبتر، بادوامتر و با اجرای راحتتر در دسترس قرار دارند.

4 .سنگ در دشتها ارزان نیست و بهطور معمول آنچنان در دسترس نمی باشد.

5 .شکل دادن به سنگها زمانبر است و باعث میشوند که سرعت ساخت و ساز پایین بیاید.پ

سنگ تراورتن 
سنگها معمولا در موارد زیر به کار برده می شوند:

1 .به صورت ماسه سنگ )سنگ شکسته( برای مسیرهای راهآهن، ساخت و ساز راه، آمادهسازی بتن سیمانی الزم برای
فونداسیونها، کف سازی، سنگهای مصنوعی و بتن سیمانی مسلح.

2 .به صورت سنگ خردشده جایگزین ماسه می شود.

3 .به صورت بلوک در ساخت و ساز ساختمانها، درگاهها، قوسها، دیوارها، ستون ها، پایه های پل ها و سد ها و … استفاده
می شود.

4 .به صورت بلوک و دال برای کارهای نمای ساختمان به کارمی رود که نیازمند فرآوری معماری خواهد بود.

5 .به عنوان دالهای نازک برای بام ها و کف های ساختمان و روسازی راه ها استفاده می شود.

6 .از سنگ های نفوذناپذیر به عنوان الیه های نفوذناپذیر در ساختمان ها استفاده می شود.سنگ تراورتن

 

دیدگاهتان را بنویسید